กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลงวันที่ เรื่อง รายละเอียด หมายเหตุ Download
4 ตุลาคม 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนเงินเดือน เพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน - -
25 กุมภาพันธ์ 2562 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว33 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ) - -
10 มกราคม 2562 ประกาศ ก.จ.จ. อุบลราชธานีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด - -
30 พฤศจิกายน 2561 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว191 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ - -
30 ธันวาคม 2558 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกฑณ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 - -
29 ธันวาคม 2558 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว61 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น - -
11 ธันวาคม 2558 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 38) ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 - -