กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างบุคลากร


นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางธนกร มัชฌิมะปุระ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางอุไร รัตนเมธาธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวิมลรัตน์ พุทธคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววีรียา ทิพากรวิศิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวทศพร ศรีกะชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเพ็ญพักติภา จาระณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวิภาวรรณ นาสารีย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสราวุธ โคจรโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางพรรณทิพา สุวรรณเดช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม


นางวิไล สายสอน
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม


จ่าเอกนิคม เภาพาน
นิติกรชำนาญการ


นางสาวเพ็ญประภา รักวิจิตร์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวชดาภรณ์ ลูกสีดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


นางณมน พุ่มพฤกษี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


นางสุวจี ทับทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวพรพิมล ศรีพัทยากร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดวงศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางกำไลทิพย์ อ่อนละออ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวระรินทิพย์ ศรีษะคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายฐิติพงษ์ พุทธขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุภาณี เรืองศรีเผือก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน