กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มงานบุคลากร

1. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 ข้าราชการครู
2. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
3. แบบใบลาพักผ่อน
4. แบบขอยกเลิกวันลา
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
6. แบบแสดงเจตนาบำเหน็จตกทอด อบจ.อบ.
7. แบบประเมิน ผอ. / รอง ผอ. โรงเรียนในสังกัด
8. แบบประเมินครูโรงเรียนในสังกัด
9. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
10. แบบคำขอให้ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จง ก.ท. และ ก.อบต.รับรอง
11. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
12. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7 ข้าราชการ อบจ.
13. แบบฟอร์มการขอโอน(ไปสังกัดอื่น) สายการสอน
14. แบบฟอร์มการขอย้าย(ภายในสังกัด) สายการสอน

การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1. ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ อบจ.
2. ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู อบจ.
3. ขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ อบจ.
4. ขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการครู อบจ.
5. ขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ อบจ.
6. ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการครู
7. แนวปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8. กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2506

สิทธิและสวัสดิการ

1. แบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
2. แบบเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลผู้ใช้สิทธิ/ผู้ใช้สิทธิร่วมเบิกจ่ายตรง