กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างบุคลากร


นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


นางณมน พุ่มพฤกษี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / ชำนาญการ


นางสุวจี ทับทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


---ว่าง---
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ


---ว่าง---
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดวงศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายภูมินทร์ ศรีทานันท์ (ช่วยราชการ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นางกำไลทิพย์ อ่อนละออ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวระรินทิพย์ ศรีษะคำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุภาณี เรืองศรีเผือก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางสาวนันทิกา อภินันท์
รกน.หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางอุไร รัตนเมธาธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวิมลรัตน์ พุทธคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนันทิกา อภินันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาววีรียา ทิพากรวิศิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายกฤษฎา ชาลีโสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวทศพร ศรีกะชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเพ็ญพักติภา จาระณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวิภาวรรณ นาสารีย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม


นางวิไล สายสอน
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม


จ่าเอกนิคม เภาพาน
นิติกรชำนาญการ


นายภูวดล คงแสง
นิติกรปฏิบัติการ


---ว่าง---
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวชดาภรณ์ ลูกสีดา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน