กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างบุคลากร


นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางธนกร มัชฌิมะปุระ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง


นางอุไร รัตนเมธาธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวิมลรัตน์ พุทธคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาววีรียา ทิพากรวิศิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวทศพร ศรีกะชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเพ็ญพักติภา จาระณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางวิภาวรรณ นาสารีย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม


นางวิไล สายสอน
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม


จ่าเอกนิคม เภาพาน
นิติกรชำนาญการ


-ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ชำนาญการ


นางสาวชดาภรณ์ ลูกสีดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


นางณมน พุ่มพฤกษี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร


นางสุวจี ทับทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวพรพิมล ศรีพัทยากร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ดวงศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางกำไลทิพย์ อ่อนละออ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวระรินทิพย์ ศรีษะคำ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายฐิติพงษ์ พุทธขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวสุภาณี เรืองศรีเผือก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน