กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดการองค์การรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
     การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  โดยในขั้นตอนของการแปลงแผน การปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลาย ประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
  1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
  2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น
  3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรม การทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ
  4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    การจัดการความรู้ในองค์การ ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการ ความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ ดังที่  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ 2546  มาตรา 11กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)
ความหมายของ "การจัดการความรู้" (Knowledge Management: KM)
    การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า Knowledge Management คือ การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)  การจัดการความรู้ คือ กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการในการระบุความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ การจัดเก็บรวบรวมความรู้จากบุคลากร การจัดหมวดหมู่ความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการเรียนรู้ จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การ (ฐิติกร พูลภัทรชีวิน, 2553)

    KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ( อ่านเพิ่มเติม  )

แผนที่ 1  แผนการจัดการความรู้ (KM Action  Plan) : กระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
1. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ( อ่านเพิ่มเติม  )
2.  9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ที่ได้ผลมากกว่า "เงิน" ( อ่านเพิ่มเติม  )
3. ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่ใช้ในการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  (อ่านเพิ่มเติม)
4. คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas)  (อ่านเพิ่มเติม)
5. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (อ่านเพิ่มเติม)
6. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 (อ่านเพิ่มเติม)
แผนที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action  Plan) : เทคนิคการบริหารจัดการองค์ความรู้ (อ่านเพิ่มเติม)
1. การเขียนหนังสือราชการ (อ่านเพิ่มเติม)
2. คู่มือปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่านเพิ่มเติม)
3. การแต่งเครื่องแบบและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (อ่านเพิ่มเติม) 
4. ระเบียบวันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น (อ่านเพิ่มเติม) (ดาวโหลดแบบฟอร์ม)

แผนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การรายงานผลการอบรมรายตำแหน่ง
การจัดการองค์ความรู้ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ปัจจัย SWOT ANALYSIS เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 – 2563”
การจัดการองค์ความรู้ : พิมพ์เขียว Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
การจัดการองค์ความรู้ : คู่มือการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การจัดการองค์ความรู้ : ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ (Workflow)

Link