กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Links

พิมพ์ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

ช่องทางการร้องเรียน

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัด อบจ.อบ.

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธ...

กิจกรรมเมื่อ 16 ตุลาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปี พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2) กรณีเกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ อบจ.อบ. ประจำปี พ....

กิจกรรมเมื่อ 10 ตุลาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบาย ประจำเดือนตุลาคมพร้อมมอบรางวัล แก่ผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ประจำปี 2562 ดีเด่น

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ เป็นประธานมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนตุลาคม พร้อ...

กิจกรรมเมื่อ 7 ตุลาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ประกาศ อบจ.อบ. เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การดำเนินการสรรหาผู้บริหารผู้บริหารที่ว่างของเทศบาล

การดำเนินการสรรหาผู้บริหารผู้บริหารที่ว่างของเทศบาลตำบลตระการพืชผล...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7