กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Links

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ของเทศบาล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมการดำเนินการรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู อบจ. ตำแหน่งครู สังกัด อบจ.อุบลฯ

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมการดำเนินการรับโอนข้าราชการอื่นมาบ...

กิจกรรมเมื่อ 18 เมษายน 2562
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบร...

กิจกรรมเมื่อ 22 มีนาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริ...

กิจกรรมเมื่อ 4 มีนาคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

ช่องทางการร้องเรียน

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7