กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กองการเจ้าหน้าที่ จะจัดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 "หลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม" วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม

กองการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561 วั...

กิจกรรมเมื่อ 20 มิถุนายน 2561
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครู สังกัด อบจ.อบ. และ การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัด อบจ.อบ.

-

กิจกรรมเมื่อ 11 มิถุนายน 2561
+ อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็...

กิจกรรมเมื่อ 5 มิถุนายน 2561

+ อ่านรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 4 ฉบับ...

→ อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียงเคียงได้กับตำแหน

...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ