กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน กิจกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็...

ลงข่าวเมื่อ 30 พฤษภาคม 2560, 14:51 น.
+ อ่านรายละเอียด

การประชุมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่1)

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการปร...

ลงข่าวเมื่อ 3 พฤษภาคม 2560, 09:05 น.
+ อ่านรายละเอียด

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมมอบนโ...

ลงข่าวเมื่อ 1 พฤษภาคม 2560, 09:06 น.
+ อ่านรายละเอียด


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม (วินัย)"

...

→ อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ

???????????????????????????????????...

→ อ่านต่อ

ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 โรงเรียนนาคำวิทยา)

??????????????????????????????????? 10 ?????? 2559...

→ อ่านต่อ

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ