กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียงเคียงได้กับตำแหน

...

→ อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี...

→ อ่านต่อ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2506

สามารถดาวโหลดได้ตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตรการอบรมวินัย ให้ข้าราชการในสังกัด

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป...

กิจกรรมเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2561
+ อ่านรายละเอียด

นายก อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมมอบนโย...

กิจกรรมเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี จัดปฐมนิเทศ ข้าราชการที่เข้ารับการบรรจุใหม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น 2 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลราชธ...

กิจกรรมเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561
+ อ่านรายละเอียด


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ