กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2

วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ...

กิจกรรมเมื่อ 8 สิงหาคม 2561
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบ...

กิจกรรมเมื่อ 6 สิงหาคม 2561
+ อ่านรายละเอียด

กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(กจจ.) ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณ...

กิจกรรมเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561
+ อ่านรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 4 ฉบับ...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7