กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ของเทศบาล

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ประกาศ ก.จ.จ. อุบลราชธานีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ...

กิจกรรมเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสังกัดฯ ครั้งที่ 2/2562

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสั...

กิจกรรมเมื่อ 23 มกราคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “หลักสูตรการประเมินผลงานและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 มกราคม 2562 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบห...

กิจกรรมเมื่อ 19 มกราคม 2562
+ อ่านรายละเอียด

ช่องทางการร้องเรียน

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7


Link