กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างบุคลากร


นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวนันทิกา อภินันท์
รกน.หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางวิไล สายสอน
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

นางณมน พุ่มพฤกษี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

Links

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ
พิมพ์ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่...

กิจกรรมเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี (ก.จ.จ.) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส...

กิจกรรมเมื่อ 26 มีนาคม 2563
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประ...

กิจกรรมเมื่อ 2 มีนาคม 2563
+ อ่านรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 15 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ (ตอนที่ 1)
บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ (ตอนที่ 2)

บันทึกการอบรม หลักสูตร "การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท." ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 1)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 2)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 3)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 4)

ช่องทางการร้องเรียน

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)