กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร...

→ อ่านต่อ

รายงานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ รายหน่วยงาน

บทสรุปผู้บริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

→ อ่านต่อ


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560

วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบห...

ลงข่าวเมื่อ 10 ตุลาคม 2560, 14:06 น.
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(กจจ.)

วันที่ 28 กันยายน 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อ...

ลงข่าวเมื่อ 29 กันยายน 2560, 09:36 น.
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม (ชั้น 1) อบจ.อุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาร...

ลงข่าวเมื่อ 31 สิงหาคม 2560, 09:15 น.
+ อ่านรายละเอียด

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ