กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม" (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี)

นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรกิจ มุขสมบัต...

ลงข่าวเมื่อ 15 สิงหาคม 2560, 11:01 น.
+ อ่านรายละเอียด

ประชุมมอบนโยบายประจำเดือน สิงหาคม 2560

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็น...

ลงข่าวเมื่อ 9 สิงหาคม 2560, 09:34 น.
+ อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ปัจจัย SWOT ANALYSIS เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 – 2563”

วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโค...

ลงข่าวเมื่อ 9 สิงหาคม 2560, 09:16 น.
+ อ่านรายละเอียด


รายงานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ รายหน่วยงาน

บทสรุปผู้บริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

→ อ่านต่อ

ปรับปรุงการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ

ปรับปรุงการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหัด ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559...

→ อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม (วินัย)"

...

→ อ่านต่อ

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ