กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มงานบุคลากร

1. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7
2. แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง และหรือปรับอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
3. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
4. แบบใบลาพักผ่อน
5. แบบขอยกเลิกวันลา
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7. แบบแสดงเจตนาบำเหน็จตกทอด อบจ.อบ.
8. แบบประเมิน ผอ. / รอง ผอ. โรงเรียนในสังกัด
9. แบบประเมินครูโรงเรียนในสังกัด
10. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว

1. ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ อบจ.
2. ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู อบจ.
3. ขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ อบจ.
4. ขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการครู อบจ.
5. ขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ อบจ.
6. ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการครู

สิทธิและสวัสดิการ

1. แบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง