กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

แบบฟอร์มงานบุคลากร

1. แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ.7
2. แบบคำขอใช้วุฒิปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง และหรือปรับอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
3. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
4. แบบใบลาพักผ่อน
5. แบบขอยกเลิกวันลา
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7. แบบแสดงเจตนาบำเหน็จตกทอด อบจ.อบ.
8. แบบประเมิน ผอ. / รอง ผอ. โรงเรียนในสังกัด
9. แบบประเมินครูโรงเรียนในสังกัด
10. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว

1. ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ อบจ.
2. ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการครู อบจ.
3. ขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ อบจ.
4. ขอมีบัตรประจำตัวผู้รับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการครู อบจ.
5. ขอมีบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ อบจ.

สิทธิและสวัสดิการ

1. แบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง