กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สไลด์ประกอบการฝึกอบรม การบริหารงานบุคคลข้าราชการ อบจ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. ตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 15 มกราคม 2562