ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560

>...

+ อ่านรายละเอียด

มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560

>...

+ อ่านรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร "การพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม (ความรับผิดทางละเมิด)"

>...

+ อ่านรายละเอียด