กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน กิจกรรมการบริหารงานบุคคลพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

>...

+ อ่านรายละเอียด

การประชุมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่1)

>...

+ อ่านรายละเอียด

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

>...

+ อ่านรายละเอียด