กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2/2561

>...

+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(กจจ.)

>...

+ อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ในสังกัด อบจ.อุบลฯ

>...

+ อ่านรายละเอียด

Link