กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

>...

+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2561

>...

+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561

>...

+ อ่านรายละเอียด