กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2

>...

+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

>...

+ อ่านรายละเอียด

กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(กจจ.) ครั้งที่ 7/2561

>...

+ อ่านรายละเอียด