กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับ ข้าราชการครู และบุคคลากรทางด้านการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2560

>...

+ อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม (วินัย)"

>...

+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.อปท.)

>...

+ อ่านรายละเอียด