กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2560

>...

+ อ่านรายละเอียด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม" (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี)

>...

+ อ่านรายละเอียด

ประชุมมอบนโยบายประจำเดือน สิงหาคม 2560

>...

+ อ่านรายละเอียด