กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

    กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

    กิจกรรมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561

    อบจ.อุบลราชธานี มอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 แก่บุคลากรในสังกัด

    กิจกรรมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561Link