กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

  การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม

  กิจกรรมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561

  กองการเจ้าหน้าที่ ประชุมรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่ง ครู สังกัด อบจ.อบ. และ การย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน สังกัด อบจ.อบ.

  กิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร

  กิจกรรมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

  อบจ.อบ. ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  กิจกรรมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561

  คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เข้าตรวจประเมิน อบจ.อุบลราชธานี

  กิจกรรมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561