กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

    อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบและรับนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

    กิจกรรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562