กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

    กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 2

    กิจกรรมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561

    อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2561

    กิจกรรมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561