กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

    การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 7/2562

    กิจกรรมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562