กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โครงสร้างบุคลากร


นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางธนกร มัชฌิมะปุระ
หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางวิไล สายสอน
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม

นางณมน พุ่มพฤกษี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี อบรมปฐมนิเทศ ข้าราชใหม่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เ...

กิจกรรมเมื่อ 29 มิถุนายน 2563
+ อ่านรายละเอียด

ดูกิจกรรมทั้งหมด

อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.อุบลราชธานี

วันที่ 26 มิถุนายน 2563นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมรับ...

กิจกรรมเมื่อ 26 มิถุนายน 2563
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่...

กิจกรรมเมื่อ 24 มิถุนายน 2563
+ อ่านรายละเอียด

Links

การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
พิมพ์ใบประกาศนียบัตรออนไลน์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด

บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 15 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ (ตอนที่ 1)
บันทึกการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ
15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ (ตอนที่ 2)

บันทึกการอบรม หลักสูตร "การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท." ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 1)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 2)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 3)
บันทึกหลักสูตร การบริหารงาน การเงินการคลังและการใช้จ่ายเงินของ อปท.(ตอนที่ 4)

ช่องทางการร้องเรียน

Personel Paoubon