กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากรทางการศ...

กิจกรรมเมื่อ 8 ตุลาคม 2561
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

อบจ.อุบลราชธานี มอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 แก่บุคลากรในสังกัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นป...

กิจกรรมเมื่อ 1 ตุลาคม 2561
+ อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2561

กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ...

กิจกรรมเมื่อ 25 กันยายน 2561
+ อ่านรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 ข้อ 49 วรรคหนึ่ง

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7


Link