กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอ...

กิจกรรมเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ...

กิจกรรมเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2561
+ อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ...

กิจกรรมเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2561
+ อ่านรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สายงานการสอน

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

ช่องทางการร้องเรียน

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7


Link