กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม (วินัย)"

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ...

ลงข่าวเมื่อ 20 มิถุนายน 2560, 15:48 น.
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.อปท.)

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ น...

ลงข่าวเมื่อ 13 มิถุนายน 2560, 08:52 น.
+ อ่านรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กจจ.)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ...

ลงข่าวเมื่อ 1 มิถุนายน 2560, 09:11 น.
+ อ่านรายละเอียด


รายงานการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ รายหน่วยงาน

บทสรุปผู้บริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558...

→ อ่านต่อ

ปรับปรุงการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีฯ

ปรับปรุงการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหัด ข้าราชการถ่ายโอน ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559...

→ อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม (วินัย)"

...

→ อ่านต่อ

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ