กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็น...

กิจกรรมเมื่อ 9 กรกฎาคม 2561
+ อ่านรายละเอียด

กิจกรรมทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม (ชั้น 1)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธา...

กิจกรรมเมื่อ 26 มิถุนายน 2561
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการทำงาน วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่นโฮเทล จ.อุบลราชธานี

23 มิถุนายน 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุรกิจ มุขสมบั...

กิจกรรมเมื่อ 23 มิถุนายน 2561
+ อ่านรายละเอียด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 4 ฉบับ...

→ อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียงเคียงได้กับตำแหน

...

→ อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด

Personel Paoubon


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ