กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

การรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

รายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 4 ฉบับ...

→ อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา หรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียงเคียงได้กับตำแหน

...

→ อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ...

กิจกรรมเมื่อ 21 พฤษภาคม 2561
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2561

นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรกิจ มุขสม...

กิจกรรมเมื่อ 2 เมษายน 2561
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561

นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรกิจ มุขสม...

กิจกรรมเมื่อ 5 มีนาคม 2561
+ อ่านรายละเอียด


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ช่องทางการร้องเรียน

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ