กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมกองการเจ้าหน้าที่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมศักยภาพผู้นำ”

นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงก...

ลงข่าวเมื่อ 28 เมษายน 2560, 10:22 น.
+ อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กจจ.) ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้...

ลงข่าวเมื่อ 26 เมษายน 2560, 17:02 น.
+ อ่านรายละเอียด

การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็น...

ลงข่าวเมื่อ 25 เมษายน 2560, 15:06 น.
+ อ่านรายละเอียด


ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม (วินัย)"

...

→ อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 โรงเรียนนาคำวิทยา)

ขอให้โรงเรียนส่งแบบสำรวจภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559...

→ อ่านต่อ


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ