กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตร "การพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม (ความรับผิดทางละเมิด)"

25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน นายก อบจ.อุบลฯ เป็นประธานเปิดการ...

ลงข่าวเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560, 08:57 น.
+ อ่านรายละเอียด

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่2/2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกา...

ลงข่าวเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560, 09:19 น.
+ อ่านรายละเอียด

อบจ.อุบลฯ เปิดการประชุมการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุบ...

ลงข่าวเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2560, 16:47 น.
+ อ่านรายละเอียด


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ...

→ อ่านต่อ

ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เฉพาะโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 โรงเรียนนาคำวิทยา)

ขอให้โรงเรียนส่งแบบสำรวจภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559...

→ อ่านต่อ

โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการประกวดคำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

→ อ่านต่อ


การจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management)

การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

บันทึกการอบรม "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิค และ ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2559"

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

Links

สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ข่าวฝึกอบรม
กรมการส่งเสริมปกครองท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
หนังสือราชการ สถ